logo

 

Motivační název ŠVP

"Cestou hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

 

kocour

Charakteristika ŠVP - Záměření MŠ

Školní vzdělávací program je zpracován plně v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, který stanovuje rámcové i dílčí cíle, jednotlivé očekávané výstupy, které upřesňují požadavky, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat, v míře odpovídající jeho individuálním možnostem a potřebám.

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází ze záměru naší mateřské školy, z podmínek školy, jejího prostředí a blízkého okolí, které poskytuje dětem v hernách mateřské školy a v dobře vybavené rozlehlé zahradě dostatek prostoru k pohybu. Rovněž možnost využití velkého hřiště ZŠ, jejíž jsme součástí, poskytuje dětem velký prostor pro pohybové aktivity a hry s míči.

Naše volba záměru je orientována na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ
ve dvou stěžejních pilířích – sport a taneční výchova.

Zvolená podtémata, která jsou rozpracovávána do tématických částí, inspirují děti k tvořivosti, touze po objevování. Úměrně věkové skupině dětí, hravou formou umožňují získávat nové poznatky, prožitky a zkušenosti ze všech oblastí.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme zařazování pohybu dětí v každodenním režimu dne, neboť považujeme pohyb dětí pro život nezbytný. Naší snahou je, aby si děti vytvářely pozitivní vztah k pohybu, a to cestou vlastní zkušenosti.
Aby prožitky z pohybových a tanečních aktivit přinášely dětem radost, pohodu
a uspokojení.

Snahou pedagogů je formou pohybových, tanečních aktivit a her stimulovat dětský organismus, vést je k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávat základy zdravého životního stylu a rovněž kladného vztahu ke sportu
a pohybovým aktivitám do budoucnosti: Veškeré snažení všech pedagogů směřuje k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte a jeho přípravě na zdárný přechod k plnění povinné školní docházky a to vše v úzké spolupráci s rodinou.

Záměrem nás všech je:

  • vytvořit dětem optimální podmínky jejich osobnostního vývoje a společenské integrace a pomoci jim k tomu, aby se cítily spokojené a byly, v rámci svých možností, co nejvíce samostatné.
  • probouzet aktivní zájem dětí objevovat a učit se, i jejich touhu a odvahu ukázat, co všechno se dokážou naučit.
  • orientovat se na zdravý rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality každého dítěte – jeho temperament, vlohy, sklony, schopnosti i životní styl rodiny. Vychovávat děti sebevědomé, které dokážou být v životě ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.
  • vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s podpůrným opatřením, dětem s odkladem povinné školní docházky i dětem nadaným.

Všichni zaměstnanci naší MŠ se snaží vytvářet klidné, bezpečné a radostné prostředí, ve kterém se budou děti cítit akceptovány, přijímány se všemi svými projevy, nápady a zvláštnostmi, aby zde byly děti šťastné a spokojené.

Podtémata školního vzdělávacího programu:

1. „Letem světem“
2. „Objevujeme nejen přírodní krásy“
3. „Prožíváme sváteční chvíle“
4. „Budeme si hrát, cvičit, tvořit, malovat“
5. „Svět se točí kolem nás“

Podtémata ŠVP

Charakteristika podtémat - /integrovaných bloků/

Školní vzdělávací program má společné vzdělávací cíle a obsah, obecnou nabídku činností a příležitostí, konkretizované očekávané výstupy RVP PV.

Stanovená podtémata /integrované bloky/ jsou rozpracovávána do třídních vzdělávacích programů formou tematických částí.

Mimo běžnou denní výchovně vzdělávací práci zajišťuje mateřská škola, jako jeden z prostředků plnění ŠVP, logopedickou péči, předplavecký výcvik, taneční výchovu a zájmové aktivity, které podporují a doplňují záměr naší MŠ např. seznamování s anglickým jazykem.

ŠVP využívá zaměření pedagogů na pohybovou výchovu, estetickou
a hudebně pohybovou výchovu.

„Letem světem“

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí navazovat kontakty
s vrstevníky i dospělými, učí se rozvíjet a osvojovat kamarádské a rodinné vztahy, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci.
Děti se učí poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm, osvojují si
a upevňují pravidla soužití s ostatními. Záměrem tématu je zprostředkovávat dětem poznatky o místě, ve kterém žijí, seznámit děti se svým nejbližším okolím.

Prostřednictvím činností se budou děti připravovat na vstup do základní školy.

„Objevujeme nejen přírodní krásy“

Záměrem tématu je prostřednictvím činností a situací seznamovat a učit děti poznávat vše co je obklopuje – živou i neživou přírodu, pozorovat její barevné proměny, seznamovat je s lidovými zvyky a pranostikami.
Téma povede děti k získávání konkrétních zkušeností a poznatků o přírodě,
pochopit souvislosti toho, co se kolem nich děje, k porozumění zákonitostí přírody a její ochraně, o vlivu člověka na životní prostředí. Děti se naučí vnímat škodlivé jevy, které mají vliv na naše prostředí a tím i na naše zdraví a vytvářet si základy a odpovědné postoje k životnímu prostředí.

Téma nabízí dětem obrovské možnosti výtvarných i pracovních činností.

„Prožíváme sváteční chvíle“

Prostřednictvím situací a plánovaných činností je poskytovat dětem bohaté citové prožitky v podobě radosti, uspokojení a pohody. Seznámit děti s lidovými zvyky
a tradicemi a poskytnout dětem citové prožitky při společných akcích s rodiči.
Téma uvede děti do světa kultury a umění. Děti se učí, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace.

Činnosti a situace povedou děti k vytváření zájmu podílet se na společném
životě a dění v MŠ.

„Budeme si hrát, cvičit, tvořit, malovat“

Záměrem tohoto tématu je vést děti prostřednictvím situací a činností k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, ke zdravému životnímu stylu. Učit se vážit si života a zdraví, pečovat o ně a chránit si je, dodržovat
a upevňovat hygienické návyky a učit se předcházet nákazám. Vést děti
k vytváření si kladného vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám, jejich prostřednictvím dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti. Zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu, rovněž manipulační
a sebeobslužné dovednosti. Povede děti k tomu, aby si uvědomovaly své tělo, naučily se rozlišovat co mu prospívá a co mu škodí. Seznámí se se škodlivými důsledky kouření a jiných škodlivých závislostí na lidský organismus. Uvědomovat si význam zdravé výživy a získat poznatky o zdravých
a nezdravých potravinách.

„Svět se točí kolem nás“

Prostřednictvím tématu budou děti vedeny k tomu, aby si vytvářely pozitivní vztah k učení, k práci své i druhých, vážily si hodnot lidské práce a uvědomovaly si její užitečnost. Budou se učit poznávat sami sebe a připravovat na role budoucí. Téma bude přiměřeným způsobem seznamovat děti prostřednictvím situací a plánovaných činností s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu, s vymoženostmi moderní techniky, digitální technologií i původem řemesel. Seznámí se s nejbližším okolím a zajímavostmi, které nám naše město nabízí. Budou si vytvářet vztah k místu bydliště a rodnému městu. Získají elementární poznatky o planetě, na které žijeme.

V třídních vzdělávacích programech budou tato témata rozpracována do jednotlivých
tematických částí.