logo

 

Sporťáček
 • pohybový kroužek pro děti předškolního věku zaměřený na všeobecný a harmonický rozvoj pohybových schopností a dovedností
 • ve Sporťáčku děti projdou základní gymnastickou i atletickou průpravou a naučí se soudržnosti a smyslu pro týmového ducha pomocí pohybových her
 • Cílem je, aby si děti cvičení užívaly, vytvořily si kladný vztah k pohybu a získaly široký základ pro přechod do sportovních oddílů s nejrůznějším zaměřením
 • kroužek vedou zkušení lektoři z Lemur - dětem
 • cvičení probíhá 1x týdně v tělocvičně ZŠ a MŠ

1920

 

 

In-line bruslení s Lemurem

Kurz in-line bruslení pro děti, které o tento sport mají zájem, jsme zajistili ve spolupráci s lyžařskou školou Lemur jako doplněk našich jarních sportovních aktivit.

Cílem kurzu je seznámení dětí se základy této stále populárnější pohybové aktivity, postupné osvojení si a zdokonalování bruslařských dovedností.

Výuka probíhá formou hry pod vedením zkušených instruktorů a s ohledem na věk malých bruslařů se dbá na to, aby byl celý kurz pro děti především zábavou. Děti se podle své bruslařské úrovně učí, jak správně pracovat s rovnováhou, stát a jezdit na bruslích, zatáčet a zastavit.

Lemur brusleni

Lyžování s Lemurem

Kurz lyžování pro děti, které o tento sport mají zájem, jsme zajistili ve spolupráci s lyžařskou školou Lemur jako doplněk našich sportovních aktivit.

Není naším zájmem udělat z dětí lyžařské závodníky, ale společně s Lemurem v nich chceme vzbudit nadšení pro lyžování a zimní sporty.

Vše probíhá hravou formou, děti se naučí stát na lyžích, vystupovat do svahu, sjíždět mírné a postupně i náročnější svahy mezi zvířátky. Vyvezou se dětským provazovým vlekem, zdatnější děti pak kotvou.

lemur

Taneční školička
Záměr projektu:

Dílčí projekt je součástí  školního vzdělávacího programu „Cestou hlavní i vedlejší za hrou a poznáním“, jehož zaměřením jsou, mimo jiné, tělovýchovné aktivity v režimu dne.

Je určen pro děti se zájmem o moderní pohybovou aktivitu.

Cvičení probíhá formou hry, zajímavou a hravou formou učí děti základním aerobním a tanečním krokům, správnému držení těla, jednoduchému posilování
a základům strečinku.

ruzenkaDěti se zde učí vnímat hudbu a spojit ji s pohybem.

Taneční kroužek zahajuje první týden v říjnu - na pohybovou a taneční výchovu dochází děti každé úterý do tanečního sálu v ZŠ Vedlejší 10.
Rybičky – předplavecký výcvik v MŠ
Záměr projektu:

Dosáhnout u dětí základu plavání (nácviku plavání), získat základní plavecké návyky, které jsou předpokladem bezchybné výuky plavání. Seznámení se s jednotlivými prvky plaveckých stylů s cílem uplavat určitou vzdálenost.

Cíle předplavecké výchovy:

 • vodnikzvyšovat odolnost organismu - otužování
 • posilovat fyzickou kondici
 • zvyšovat adaptační schopnosti dítěte v obtížnějších podmínkách nového prostředí
 • učit se respektovat pravidla, která jsou pro děti velmi důležitá pro jejich bezpečnost při výuce předplavecké výchovy
 • podporovat odvahu, sebedůvěru a schopnost překonání strachu z vody
 • učit se základním plaveckým dovednostem od nejjednodušších po složitější
 • dodržovat hygienické návyky /před vstupem do bazénu a v průběhu plavání/
Rybičky zahájí pravidelné lekce poslední týden v září v plaveckém bazénu v Kohoutovicích.

číslo účtu pro platby za předplavecký výcvik: 2400112959/2010  VS 4500

 

 
S angličtinou do světa
 • děti budou navštěvovat kroužek 1x týdně ve středu
 • vede paní učitelka ze ZŠ a MŠ v učebně angličtiny

 

Záměr projektu:

Program je zaměřen na orientaci v pokynech udávaných v cizím jazyce, zvládání základní slovní zásoby, písní, rozpočitadel a básniček hravou a zábavnou formou.

Do výuky jsou zařazovány hry, písničky, básničky a další aktivity, které pomáhají rozvíjet jak jazyk, tak podporují motivaci, která je pro výuku neoddělitelnou součástí.

Děti budou seznámeny s tématy slovní zásoby, se kterou se běžně setkávají: rodina, barvy, zvířata, hračky, ovoce, dopravní prostředky atd.

K výuce budou využívat materiálů určených pro výuku AJ, pracovních listů, názorných a přiměřených obrázků, obrázkových knížek, obrázkových plakátů a jiných vhodných didaktických pomůcek, her a materiálů.

Na závěr kurzu by děti měly zvládnout pasivně a některé i aktivně pojmenovat předměty, se kterými byly seznámeny, zazpívat písně a říct naučená říkadla, básničky, rozpočitadla.

Výukový plán zahrnuje i návaznost na výuku v ZŠ. Děti mohou pokračovat ve studiu AJ a rozvíjet si své získané dovednosti a návyky v jazykovém kroužku při ZŠ a dále pokračovat ve 2. třídě ZŠ.

Cíl projektu:

Cílem výuky anglického jazyka je naučit se sluchově vnímat cizí jazyk, řečově zvládnout jednoduché fráze a přirozenou a hravou formou děti s cizím jazykem seznámit.

Ohýbej se jazýčku – logopedická péče
Záměr projektu:

Záměrem mateřské školy je úzká spolupráce s logopédem v oblasti rozvoje řeči a jazyka dětí předškolního věku, prevence a nápravy vady řeči.

Cíl projektu:

Připravit dítě ke vstupu do základní školy se správnou výslovností.

Spolupráce pedagoga + logopéda v naplňování dílčích vzdělávacích cílů oblasti psychologické (jazyk a řeč):
 • rozvíjet jazykové dovednosti, řečové schopnosti (receptivní – vnímání, naslouchání, porozumění, produktivní – výslovnost, mluvený projev, vyjadřování)                         
 • rozvíjet fonematický sluch
 • rozvíjet slovní zásobu, souvislé vyjadřovánícert
 • vést ke komunikaci
 • spolupracovat
O správnou výslovnost dětí pečuje logopédka Mgr. Hana Dvořáková:
 • pondělí - středa - pátek 7,30 - 10,30 hod
 • úterý 13,30 - 16,30 hod